Podmínky konání kurzů

Doplňující obchodní podmínky vztahující se na konání workshopů/kurzů/akcí

 

Obchodní společnosti

Ateliér Vejtán s.r.o.

se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha,

IČO: 07686251

DIČ: CZ07686261

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305472

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.dzungle-podebrady.cz

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ateliér Vejtán s.r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha, IČO: 07686251 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305472 (dále jen „pokytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese dzungle-podebrady.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní. 
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit „workshop“ či „kurz“ dle aktuální nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou objednávkou účastníka a na základě provedené úhrady umožnit účastníkovi účast na workshopu či kurzu. Bližší informace k nabízeným službám jsou uvedeny na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz
 3. Účastník se zavazuje provozovateli uhradit cenu za účast („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.
 4. Není-li sjednáno jinak, zajišťuje provozovatel výhradně workshopy a kurzy uvedené v nabídce provozovatele na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz  Tyto se konají pod vedením lektora.
 5. Není-li uvedeno jinak, workshopy a kurzy se konají v provozovně provozovatele na adrese Palachova 424/16, Poděbrady („provozovna“). 
 6. Počet účastníků činí zpravidla maximálně 3 osoby v den konání workshopu. Pokud není uvedeno jinak ve zvláštních případech pro skupinu lidí.

 

II.

Přihlašování do workshopu

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem workshopu vzniká v momentě odeslání závazné přihlášky na workshop účastníkem. Odeslání závazné přihlášky je možné vyplněním objednávkového formuláře na webu www.dzungle-podebrady.cz. Při registraci je účastník workshopu povinen uvést jméno, příjmení, e-mail, telefon, číslo koupeného voucheru. Účastník workshopu odesláním přihlášky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 2. Po odeslání přihlášky na workshop, je učiněna předběžná rezervace a účastníkovi workshopu jsou zaslány e-mailem platební údaje pro úhradu workshopu. Závazná rezervace vzniká po připsání platby na účet poskytovatele na základě vystavené faktury. Přihlášky jsou zpracovávány chronologicky podle pořadí, ve kterém přišly poskytovateli na e-mail. 
 3. Registrace účastníka do workshopu je možná pouze v případě volných míst na workshopu. Maximální kapacita workshopu jsou 3 účastníci. Na vyžádání potvrdí poskytovatel příjem platby na účet. 

 

III. 

Cena a splatnost kurzovného

 1. Účastník se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz platné v době učinění objednávky účastníkem. Cena objednávky je vždy uvedena v potvrzení objednávky provozovatelem. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného v plné výši nenabývá smlouva účinnosti a provozovateli nevznikají žádné povinnosti ve vztahu k účastníkovi.
 2. Kurzovné je splatné ve lhůtě 7 dnů od potvrzení objednávky účastníka provozovatelem, není-li s ohledem na konkrétní okolnosti sjednáno jinak. 
 3. Účastník se zavazuje uhradit kurzovné bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky. Po předchozí dohodě s provozovatelem je úhradu možné provést taktéž v hotovosti v sídle provozovatele.

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastník je povinen po dobu konání workshopu či kurzu plně dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora. 
 2. Účastník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání. 
 3. Účastník je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků. 
 4. Účast účastníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je přísně zakázána. 
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání workshopu či kurzu účastníka, který porušuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a účastníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog a/nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. O vyloučení účastníka provede provozovatel či lektor zápis. 
 6. Účastník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu. Účastník prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování workshopu či kurzu. 
 7. Účastník je povinen před zahájením workshopu či kurzu informovat lektora o všech případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba v průběhu konání workshopu či kurzu zohlednit. 
 8. Provozovatel neručí za věci účastníka přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem. 
 9. Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání workshopů a kurzů. 

 

V. 

Zrušení workshopu či kurzu a změna termínu

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž účastník souhlasí, kdykoliv zrušit konání workshopu či kurzu a to zejména v těchto případech: 

a) workshop či kurz není obsazen minimálně 1 osobou;

b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení workshopu či kurzu; 

c) konání workshopu či kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, zásah vyšší moci, zásah úřední moci). 

Účastník má v těchto případech nárok na výběr nového termínu konání na návrh provozovatele. 

 1. V případě, že účastník z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat workshop či kurz, zavazuje se toto účastník neprodleně oznámit provozovateli nebo tuto skutečnost sdělí provozovateli příjemce služby.
 2. Účastník se může přehlásit na jiný termín konání workshopu či kurzu, přičemž za přehlášení na jiný termín je provozovatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek ve výš 500 Kč. 
 3. Nedostaví-li se účastník bez omluvy a současně se nepřehlásí na jiný termín workshopu či kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené účastníkem. 
 4. Účastník může svou účast na kurzu či workshopu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to osobně v provozovně, telefonicky nebo odesláním e-mailu na adresu obchod@dzungle-podebrady.cz. Zrušení účasti na vybraném termínu kurzu nebo přehlášení na jiný termín, je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v paušální částce 500 Kč.
 5. Zruší-li účastník účast na kurzu/workshopu 1 či 2 pracovní dny před termínem konání kurzu, případně v den konání kurzu, je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce.
 6. Nedostaví-li se účastník bez omluvy a nezruší účast na kurzu, workshopu podle této části V. Zrušení kurzu, či workshopu a zrušení účasti na kurzu, či workshopu dle Smluvních podmínek pro pořádání kurzů, či workshopů je provozovatel oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce.
 7. Provozovatel je oprávněn započíst storno poplatek na kurzovné uhrazené účastníkem. V případě zrušení účasti na kurzu/workshopu příjemcem služby a/nebo přehlášení na jiný termín je provozovatel oprávněn započíst storno poplatek na hodnotu dárkového poukazu, k jehož využití je oprávněn příjemce služby. 
 8. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 9. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají účastníkovi jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout účastníkovi jeho účast na workshopu či kurzu. 

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Učiněním závazné objednávky účastník uděluje v souladu se s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR), o ochraně osobních údajů, v platném znění. Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci vzdělávacího zařízení řídí těmito zásadami: 

Zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právního předpisu (zejména školského zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu. 

Zásada korektnosti – správné a společenské použití osobních údajů. 

Zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů (student, lektor, zaměstnanec, účastníků workshopů) byly stručně, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. 

Zásada účelového omezení – shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem. 

Zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutná. 

Zásada přesnosti – zpracované osobní údaje musí být přesně – tj. takové, jaké subjekt sdělil. 

Zásada omezení uložení – Osobní údaje jsou uloženy jen po dobu danou zákonem. 

Zásada integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických, nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Odpovědnost správce vzdělávacího zařízení – vzdělávací zařízení zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením EU. 

Dle výše uvedeného dává účastník kurzu, workshopu, semináře souhlasí se zpracováním údajů uvedených v objednávce za účelem zařazení do databáze zákazníků a zasílání informací o obchodních nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracovány prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen na dobu do jeho písemného odvolání. Souhlas lze také kdykoli odvolat e-mailem na adresu obchod@dzungle-podebrady.cz. pokud to není v rozporu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

 1. Pokud účastník provozovateli na e-mail obchod@dzungle-podebrady.cz nesdělí jinak, platí, že souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů v průběhu konání workshopu či kurzu. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách, facebooku, instagramu, youtube či v jiných obchodních materiálech. Účastníkovi v souvislosti s tím nevzniká žádný nárok na odměnu. 
 2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit. 
 3. Účastník je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby. 
 4. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 5. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky pro pořádání workshopů a kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání workshopů a kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit. 
 6. Pokud byla smlouva mezi provozovatelem jako podnikatelem a druhou smluvní stranou jako spotřebitelem uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nemůže takto od smlouvy na poskytování služeb odstoupit, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Pokud není spotřebitelem písemně sděleno jinak, platí, že provozovateli výše uvedený souhlas uděluje. 
 7. Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny workshopy a kurzy pořádané a uvedené provozovatelem na internetových stránkách www.dzungle-podebrady.cz. 
 8. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2022.